Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Gminna Biblioteka Publiczna 
Kod: 06-316 Miejscowość: Krzynowłoga Mała
Ulica: Kościelna 7

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Dyrektor: Sylwester Stolarczyk
tel. (029) 752 33 61

bibiloteka@krzynowlogamala.pl

 

Strona www: https://gbpkrzynowloga.naszabiblioteka.com/

Statut Gminnej
Biblioteki Publicznej

I. Przepisy ogólne

 

§ 1

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej zwana dalej „Biblioteką" działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 13, poz. 123 / z późniejszymi zmianami /.

 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach / Dz. U. Nr 85, poz. 539 / z późniejszymi zmianami.

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 / z późniejszymi zmianami.

 • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 z 2005 r, poz. 2104 /.

 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji /Dz. U. z 1999 r Nr 41, poz. 419 /.

 • Niniejszego Statutu.

§ 2

 

„Biblioteka" jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora. Po wpisaniu do rejestru „Biblioteka" nabywa osobowość prawną.

§ 3

 

Siedzibą „Biblioteki" jest miejscowość Krzynowłoga Mała, a terenem jej działania gmina Krzynowłoga Mała.

 

§ 4

 

Bezpośredni nadzór nad „Biblioteką" sprawuje Wójt Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 5

 

Nadzór merytoryczny sprawuje Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

 

§ 6

 

„Biblioteka" używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku napis z nazwą w pełnym brzmieniu.

 

§ 7

 

„Biblioteka" wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 

II. Cele i zadania Biblioteki

 

§ 8

 

„Biblioteka" służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury w swoim środowisku.

 

§ 9

 

Do podstawowych zadań „Biblioteki" należy:

 • Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących własnego regionu oraz dokumentujących jego dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy.

 • Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych.

 • Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.

 • Organizowanie imprez popularyzujących wiedzę,kulturę, książkę i czytelnictwo.

 • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 • Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

§ 10

 

„Biblioteka" może podejmować również inne działania dla zaspakajania potrzeb społeczności Gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

 

§ 11

 

Na czele „Biblioteki" stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje „Bibliotekę" na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Za- rządu Okręgowego w Ostrołęce.

 

§ 12

 

W „Bibliotece „zatrudnia się pracowników działalności podstawowej. W miarę potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością „Biblioteki".

Pracowników zatrudnia kierownik „Biblioteki".

 

§ 13

 

Kierownik i pracownicy „Biblioteki" powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określane w odrębnych przepisach.

Wynagrodzenia pracowników „Biblioteki" ustalane są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury.

 

§ 14

 

„Biblioteka" prowadzi wypożyczalnię, czytelnię (oddział dla dzieci).

 

§ 15

 

Organizację wewnętrzną „Biblioteki" określa Regulamin Organizacyjny nadany przez kierownika „Biblioteki" po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy.

 

§ 16 

Przy „Bibliotece" mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

IV. Gospodarka finansami „Biblioteki"

 

§ 17Obsługa finansowa „Biblioteki" koordynowana jest przez Skarbnika Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej.

 

§ 18

 

„Biblioteka" jest finansowana z budżetu Gminy oraz może być finansowana z dochodów własnych i innych źródeł.

§ 19

 

„Biblioteka" może pobierać opłaty za niektóre usługi i wydawnictwa w granicach obowiązujących przepisów , a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

 

§ 20

 

„Biblioteka" może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, a dochód przeznaczyć na realizację celów statutowych.

 

§ 21

 

Podstawa gospodarki finansowej „Biblioteki" jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Radę Gminy.

 

§ 22

 

„Biblioteka" posiada odrębny rachunek bankowy.

 

V. Przepisy końcowe

 

§ 23

 

Plan działalności „Bibliotek" oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi.

"Biblioteka" zobowiązana jest do sporządzania następujących sprawozdań finansowych: GUS Z-03 ; F-02/dk ; Z-06 ; K-03 opisowe dla WBP w Warszawie rozliczenia z referatem finansowym w Urzędzie Gminy

 

§ 24

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3197
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
Nazwa dokumentu: Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwester Gadomski
Osoba, która udostępnia informację: Sylwester Gadomski
Data wytworzenia informacji: 18.03.2020 13:54:57
Data udostępnienia informacji: 18.03.2020 13:56:29
Data ostatniej aktualizacji: 06.09.2022 10:20:05
Rejestr zmian