Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 GKS KRZYNIAK

Data założenia: 24.02.2009 r.
Barwy: niebiesko - biało - czarne

 

STATUT

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

 

§ 1.

Gminny Klub Sportowy „KRZYNIAK” zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym młodzież, rodziców i sympatyków.

 

§ 2.

1. Terenem działania Klubu jest Gmina Krzynowłoga Mała.

2. Siedzibą Klubu jest Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej przy ul. Kościelnej 3.

 § 3

 

 

GKS „KRZYNIAK” jest zarejestrowany na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną. Jest klubem niezależnym działającym na podstawie ustawy Prawo Stowarzyszeniach /Dz. U. z 1989 r. Nr 20 z późniejszymi zmianami / oraz przepisami ustawy o kulturze fizycznej /Dz. U. Nr 26 poz. 113 z 1996r. /.

 

§ 4.

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych. O przystąpieniu do związków decyduje Zarząd.

 

§ 5.

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6.

Barwami GKS „KRZYNIAK” są kolory czarny, niebieski i biały.

 

§ 7.

GKS „KRZYNIAK” używa pieczęci z napisem: Gminny Klub Sportowy „KRZYNIAK” Krzynowłoga Mała.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania.

 

§ 8.

Celem Klubu jest:

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabawa dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Krzynowłoga Mała w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej.

6. Organizowanie młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

8. Tworzenia sekcji sportowych.

9. Pozyskiwanie funduszy z darowizn i dotacji z samorządów terytorialnych i instytucji państwowych.

 

§ 9.

Klub realizuje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Radą szkoły, Klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 

§ 10.

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców.

ROZDZIAŁ III

Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki

 

§ 11.

Członkowie GKS „KRZYNIAK” dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.

2. Członków wspierających.

§ 12.

Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być rodzice, sympatycy sportu oraz młodzież i małoletni zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. -prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.)

 

§ 13.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestnictwa w Wolnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z organizacjami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

2. Zgłoszenia propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 14.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialną – finansową dla Klubu.

 

§ 15.

1. Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

2. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

3. Korzystanie z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 16.

Do obowiązków członków Klubu należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwały władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 

§ 17.

Członkostwo GKS „KRZYNIAK” ustaje na skutek:

1. Zgłoszonego dobrowolnego wystąpienia z klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem klubu,

2. Wykluczenie z klubu decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku popełnienia czynów niegodnych członka, nieprzestrzegania regulaminu, statutu i przepisów oraz nie opłacanie składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,

3. Działania na szkodę Klubu.

4. Rozwiązania Klubu.

5. Śmierci.

ROZDZIAŁ IV

Władze klubu

 

§ 18.

Władzami klubu są:

1. Walne Zebranie.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 19.

Kadencja władz trwa dwa lata. Wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

 

§ 20.

Członkowie władz klubu wraz z Prezesem pełnią swe funkcje społecznie.

 

§ 21.

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

§ 22.

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;

b) rozpatrywanie i przejmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Kubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,

f) ustalanie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich,

g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 23.

1. Zarząd Klubu składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.

2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa i Sekretarza.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienie przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

 

§ 24.

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąco działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.

3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.

4. Powoływanie i rozwiązywanie Komisji Problemowych.

5. Przyjmowanie i skreślanie członków.

6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

§ 25.

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu zarządu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

§ 26.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu

3. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.

4. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

6. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposób ich usunięcia.

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem lub Statutem bądź innymi istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§ 27.

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 

§ 28.

W przypadku powstania wakatu z Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo do wybrania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób do wybrania nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i nagrody

 

§ 29.

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

 

§ 30.

1. W razie naruszania postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszania w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

d) wykluczenie.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 31.

Zmiana Statutu Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 32.

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

ROZDZIAŁ VII

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 33.

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze składają się:

1) składki członkowskie,

2) darowizny i zapisy,

3) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,

4) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

5) dochody z majątku,

6) inne wpływy.

 

§ 34.

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób, w tym Prezesa oraz jednej spośród następujących: Sekretarza lub jednego z dwóch upoważnionych członków Zarządu.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2418
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
Nazwa dokumentu: GKS Krzyniak
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwester Gadomski
Osoba, która udostępnia informację: Sylwester Gadomski
Data wytworzenia informacji: 18.03.2020 14:01:59
Data udostępnienia informacji: 18.03.2020 14:02:36
Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2020 14:02:02
Rejestr zmian